30.11.2021

Natura Viva x FlowHouse yhteistyö

Natura Viva melonta Vuosaari

Tuloksellista matkailumarkkinointia ja elämysmyyntiä

Natura Viva ja Flowhouse ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä useamman vuoden digitaalisen markkinoinnin osalta. Yhteistyön pohjana on tiivis kommunikaatio ja yhteinen näkemys tekemisen suuntaviivoista. Yhdessä määritellyt tavoitteet mahdollistavat joustavan yhteistyön. Natura Vivan tuotteet ovat ostettavissa suoraan verkkosivuilta, jolloin asiakkaan ostopolku on suoraviivainen ja sen seuranta helppoa.

FlowHouse

FlowHouse on digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja tiedolla johtamisen asiantuntijatalo. Autamme matkailuyritystäsi näkymään digitaalisissa kanavissa kohdeyleisöjäsi kiinnostavalla tavalla. Toteutamme digitaaliset markkinointitoimenpiteet tukenasi eri kanaviin, hyödyntäen Googlen sekä sosiaalisen median eri työkaluja Tunnistamme matkailijan ostopolun eri vaiheet ja ohjaamme kohdeyleisöjäsi kohti yrityksesi myynti- ja jakelukanavia.

Natura Viva – ulkona on hyvä olla!

Natura Viva on vuonna 2007 perustettu perheyritys, joka tarjoaa luontoon ja liikuntaan liittyviä palveluita Vuosaaren melontakeskuksessa Itä-Helsingissä, Nuuksion kansallispuistossa Espoossa, Teijon kansallispuistossa Salossa, Fiskars Villagessa sekä muissa kohteissa Etelä-Suomessa. Natura Vivan suosituimpia tuotteita ovat melontakurssit, retkeilyvälineiden vuokraus, kausikortit ja majoituspalvelut sekä yritysten virkistyspäivät.

Johku

Natura Viva käyttää myynnissä Johku-järjestelmää. Johku on verkkokauppa, kassajärjestelmä, varausjärjestelmä ja lipunmyyntijärjestelmä. Se sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat ominaisuudet ja tuotetyypit. Johku ei rajoita yrityksen liiketoimintaa, vaan sen monipuoliset toiminnot ovat valmiita käyttöön yrityksen tilanteen mukaisesti, olipa kyse sitten muutaman tuotteen, online-myynnistä ja/tai kivijalkakaupasta tai laajemmasta kokonaisuudesta myyntikanavineen.

Yrityksen näkökulma markkinoinnin yhteistyöhön

Natura Viva markkinointikuva instagram stories

Markkinoinnissa on monta kokonaisuutta ja toimenpidettä, jotka vaativat syvällistä paneutumista aiheeseen sekä jatkuvaa seurantaa. Yrittäjä ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Kun jotain ei itse ehdi tai osaa tehdä riittävällä tarkkuudella ja laajuudella kannattaa harkita ulkopuolista kumppania.

Natura Vivan osalta teimme useamman vuoden markkinointia itse ja opettelimme myös käyttämään digitaalisen markkinoinnin työkaluja. Koskaan ei kuitenkaan ollut aikaa keskittyä asiaan sen vaatimalla tavalla. Jossain kohtaa ymmärsimme, että asiantunteva kumppani voisi tehdä asian paljon kustannustehokkaammin. Ulkoistaessamme digitaalisen markkinoinnin FlowHouselle, markkinointikulut laskivat ja markkinoinnin teho kasvoi merkittävästi.

Yhteistyön toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että kummatkin osapuolet ymmärtävät toisiaan ja vuorovaikutus on sujuvaa. Tavoitteiden tuleekin olla erityisen selkeät kun yhteistyötä viedään eteenpäin eri osapuolten kesken. Natura Viva tekee digitaalisen markkinoinnin tueksi paljon sisällöntuotantoa sekä some-kanavissa että verkkosivuilla. Myös tämän osalta kommunikaatio on todella tärkeää.

Onnistuneen markkinoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tuote on kunnossa. Jos tuote on hyvä ja se on helppo ostaa, saadaan myös nopeasti aikaan mitattavia tuloksia.

FlowHousen kanssa asettiin selkeitä mitattavia tavoitteita ja seurattiin tuloksia. Nyt kahden vuoden yhteistyön jälkeen meillä on huomattava määrä dataa käytössä ja sitä voidaan hyödyntää jatkossa, jotta saavutetaan vieläkin parempia tuloksia.

On mukava tehdä töitä ammattilaisten kanssa, jolloin voi luottaa siihen, että asiat tehdään sovitusti ja lopputulos on hyvä.

Natura Viva

FlowHousen näkökulma: hyvän markkinointiyhteistyön perusteet

Yhteistyön lähtökohtana on molemminpuolisen luottamuksen syntyminen ja rakentuminen heti yhteistyön alkumetreiltä lähtien. Lisäksi selkeän yhteisen näkemyksen jakaminen ja tunnistaminen alkuvaiheessa siitä mitä tarkkaan ottaen ollaan tekemässä, on myös erityisen tärkeää. Markkinoijan toimenpiteiden suunnittelua ja tulevaa käynnistämistä edesauttaa ja nopeuttaa asiakkaan digitaalinen kyvykkyys sekä ymmärrys siitä mistä digitaalisessa markkinoinnissa on kyse.

Natura Vivan mainos Flowhouse stories pyöräily

Natura Vivan kohdalla huomasimme heti, että “kotiläksyt” markkinoinnin suhteen on tullut tehtyä hyvin. Natura Vivan oma laadukas sisällöntuotanto ja sosiaalisen median hallinta helpotti vuosittaista strategista suunnittelua. Lisäksi se antoi markkinoijalle myös paljon oppeja yrityksen toiminnasta, sisällöistä sekä tavoiteltavista asiakkuuksista. FlowHousen toimesta oli helppo tuoda täydentävä asiantuntijuutemme markkinoinnin strategisen suunnittelun näkökulmasta ja hallinnoida siten asiakasyrityksen markkinoinnin isoa kuvaa teknisen tuotanto-osaamisen rinnalla. Merkittävin yhteistyötä ja sen tuloksekkuutta ohjaava tekijä oli vahvan yhteisen ymmärryksen rakentuminen työn alkuvaiheessa, luottamuksen syntyminen sekä toimijoiden roolien selkeä määrittely.

Avaimet onnistuneeseen yhteistyöhön

 • Selkeät tavoitteet: strategiset ja taktiset
 • Digitaalisten kanavien mittarit
 • Kohderyhmän tuntemus
 • Verkkosivun kehittäminen
 • Keskinäinen luottamus
 • Asiakkaalla selkeä näkemys
 • Digitaalisesti ostettavat tuotteet

Matkailumarkkinoinnin toimenpiteet

Yhteistyö käynnistyi FlowHousen fasiltioimalla työpajalla (TAMI), jossa asetettiin tulevalle kaudelle tavoitteet ja mittarit. Työpajassa tarkennettiin myös kohderyhmien motiiveja, sekä ydinviestejä, kanavakohtaisia toimenpiteitä ja raportoinnin tarvetta. Työpaja kasvatti molempien ymmärrystä siitä mitä on tarkoitus toteuttaa ja miten, antaen selkeän suunnan etenemiselle. Työpajan pohjalta oli mahdollista laatia konkreettinen markkinointisuunnitelma koko tulevalle vuodelle. Lisäksi aikaisempien vuosien opit huomioitiin tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Natura Vivan kanssa toteutetut markkinoinnin toimenpiteet ovat jakautuneet eri kanaviin huomioiden tarkoin asiakkaan ostoprosessin. Markkinointikanavina toimivat Google Ads, Facebook ja Instagram. Natura Vivan toimesta on tuotettu jatkuvasti laadukasta sisältöä tukemaan kampanjoiden vaikuttavuutta. Alkuvaiheessa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden ja teemojen osalta meidän oli helppo laatia markkinoinnin vaikuttavuuden seurantaan liittyvät mittarit sekä strategiselle että taktiselle tasolle ja tuottaa aihiot markkinoinnissa käytettäviin ydinviesteihin.

Avaimet onnistuneeseen markkinointiin

 • Yhteinen työpaja: tavoitteet ja mittarit
 • Selkeät kohderyhmävalinnat
 • Verkkosivun toimivuus
 • Mittareiden asettaminen ja analytiikan kehittäminen
 • Laadukas sisältö
 • Monikanavaisuus ja aikatauluttaminen

Markkinoinnin tuottavuus ja tulokset – eurolla 51€

Natura Viva ihmisen on hyvä olla ulkona stories

Toteutettujen markkinointitoimenpiteiden tulokset ovat olleet erinomaisia. Mainoskampanjoiden kautta on onnistuttu saamaan samalla aiemmin Natura Vivan käytössä olleella vuosibudjetilla kaksi kertaa enemmän liikennettä verkkosivuille. Tämä kertoo hyvästä kohderyhmän tavoittamisesta ja toimenpiteiden tehokkuudesta. Prosentuaalinen kasvu on ollu +22% edellisvuodesta. Konversioiden eli haluttujen toimenpiteiden (kuten esimerkiksi ostotapahtuma) määrä on kasvanut 83,9%. Mainonnan kautta tapahtuneita ostoja on toteutui yhteensä 3500 kappaletta, joka on Natura Vivan liiketoiminnalle merkittävä määrä yhden sesongin aikana. Verkkokaupan konversioprosentti on kasvanut 3,21 prosentista 4,23 prosenttiin, joka on ollut mahdollista myös saatavuutta lisäämällä. Systemaattisen digitaalisen markkinoinnin tuottaessa konkreettisia tuloksia myyntiin mahdollistaa se myös tarvittavan henkilöstömäärän optimointia sekä laajemmassa kuvassa myös yrityksen tulevien  investointien suunnittelua.

Mainonnan toteutuksen kautta olemme yhteisesti oppineet, että suurin osa kampanjaliikenteen tuotosta toteutuu avustettujen konversioiden kautta (eli mainonta on ollut osana ostopolkua, mutta ei viimeisin reitti ostoon). Tällöin mainos on esimerkiksi nähty ensin sosiaalisessa mediassa ja myöhemmin asiakas on mennyt suoraan sivustolle suorittamaan oston. Mainonta onkin usein ensimmäisiä vuorovaikutustapahtumia Natura Vivan asiakkaan ostopolun varrella. Digitaalinen markkinointi on ollut erittäin suuressa roolissa digitaalisen myynnin kasvussa.

Markkinointiyhteistyössä Natura Vivan kanssa innostavinta ja palkitsevinta on ollut se, että näkee asiakkaan pystyvän kehittämään palvelutarjontaa omille asiakassegmenteilleen. On ilo mahdollistaa se, että asiakas saa keskittyä ydinliiketoimintaansa. Kun markkinoinnin ammattilaisena nauttii asiakkaan luottamuksesta, oma ammattitaito ja näkemys tulee hyödynnettyä maksimaalisesti ja markkinoinnista saadaan yritykselle taloudellista arvoa. Ennen kaikkea olemme yhdessä saaneet kerättyä tietoa, jota hyödyntää markkinoinnin suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa ja vertailussa.

Mitä sitten seuraavaksi?

Natura Viva talvi stories

Yhteistyölle on mietitty jo jatkoa ja seuraavana yhteisenä kehitysprojektina on yhdistää voimat markkinoinnin strategisessa suunnittelussa – eli ei puhuta pelkästään digitaalisesta markkinoinnista ja sen suunnittelusta vaan tarkastellaan yhdessä vielä sitä isompaa kuvaa. Tarkoituksena on pystyä ennakoimaan esimerkiksi palveluiden myyntiä ja saatavuutta ja tehdä toimenpiteitä markkinointiin myös tämän mukaan. Yksi iso tavoite tulevalle voisi olla myynnin jakautuminen tasaisemmin ympärivuotisesti.

Myös Natura Vivalla käytössä oleva BisLenz tiedollajohtamisen työkalu valjastetaan vahvemmin mukaan suunnittelun tueksi, jotta toimintaa ohjaa kerätty data ja tieto. Kun meillä on tietoa ja keskitymme myös sen analysointiin pystymme reagoimaan paremmin myös muutoksiin ja ennakoimaan esimerkiksi mihin markkinointia kannattaa suunnata.

Mainontaa voidaan optimoida aikaisempien tulosten pohjalta ja voimme kertoa mainostyökaluille mitä olemme valmiita maksamaan saadaksemme halutun tuoton. Eli käytännössä voimme kertoa Googlelle kuinka paljon kustakin mainontaan laitetusta eurosta haluamme tuottoa ja mainontaa optimoidaan sen mukaan. Tämä on mahdollista kun taustatyö on kunnossa ja saamme mitattua myynnin arvoa. Kahden vuoden systemaattinen työ on mahdollistanut sen, että nyt meillä on tiedossa miten markkinoinnin eurot kannattaa kohdentaa parhaan tuloksen saamiseksi ja nyt taustalla pyörii toimiva digitaalinen myyntikanava.

Lue lisää Natura Vivan palveluista.

Artikkelikuva: Natura Viva – Melonta Vuosaari

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Bookingpoint – toimiva matkailun verkkokauppa

Uusi kotimaisten matkailupalveluiden markkinointi- ja myyntiyhtiö Bookingpoint Oy perustetaan syksyllä 2022. Mistä on kyse?

Lue artikkeli

pieni-kuukkeli-oksalla

Uutta virtaa – uusia työntekijöitä

FlowHousen keväässä 2023 on eletty jännittäviä aikoja - 15-vuotta tuli täyteen, uusi verkkosivusto on piakkoin auki ja saimme tiimiin täydennystä kahden kovan asiantuntijan kautta. Tässä blogissa annoimme äänemme uusille tulokkaille ja he saivat kertoa itsestään omalla tavallaan.

Lue artikkeli

Digitaalisen asiakaspolun kehitystyöt – yhdessä strategiasta toteutukseen

Kevään ja kesän aikana olemmekin saaneet olla mukana digitalisoimassa tähän hetkeen ja tulevaan niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden polkua aina haaveiluvaiheesta ostoon ja matkan jälkeiseen aikaan asti. Digitaalisen matkailuliiketoiminnan käytännön kehitysprojekteissa on aina monta osa-aluetta.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun