Himos-Jämsä

Matkailustrategian laadinta vuosille 2022–2026

YHTEISTYÖN TAUSTAA

Matkailuelinkeino on noussut Jämsän seudulla Himoksen kehityksen myötä viimeisten vuosikymmenien aikana merkittäväksi elinkeinoksi. Jämsän kaupunki käynnisti vuoden 2021 aikana prosessin osana Himos-Jämsä matkailualueen kehityshanketta, jonka tavoitteena oli osaltaan tukea ja vahvistaa matkailuelinkeinon tulevaa kehitystä. Kehityshankkeen yhtenä merkittävä tavoitteena oli laatia matkailualueen strategia sekä operatiivinen toimintamalli, joka tulisi vahvistamaan merkittävästi Himos-Jämsän kilpailukykyä ja brändiä.
Strategian laadinnan päätavoitteena oli laatia yhteinen näkemys Himos-Jämsän matkailun kehittämisestä lähitulevaisuudessa keskeisten matkailutoimijoiden kanssa, jotta Himos-Jämsän matkailualue kehittyy edelleen saavutettavaksi, houkuttelevaksi, monipuoliseksi ja vastuulliseksi matkailukokonaisuudeksi valittujen kohdemarkkinoiden ja kohderyhmien keskuudessa. Strategialaadinnan rinnalla laadittiin myös toimintasuunnitelma tiedolla johtamisen toimintamallista.

 

 

TOIMENPITEET

Himos-Jämsän matkailustrategia laadittiin tiiviissä yhteistyössä laajan toimijajoukon kesken syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Strategiamäärittelyn tukena ja työtä ohjaavana työryhmänä FlowHousen asiantuntijoiden kanssa työssä toimi alueen matkailuyritysten edustajista, kehittäjistä ja päättäjistä koottu strategiaryhmä. Työprosessin aikana työskenneltiin erikseen ja yhteisesti sekä matkailuyrityksistä että kuntapäättäjistä ja kehittäjistä muodostettujen työryhmien kesken. Erityisenä toimenpiteenä strategiatyön laadinnan aikana toteutettiin Jämsän kaupungin asukkaille suunnattu kysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä matkailutoimialasta sekä sen kehittämiseen liittyvistä näkökulmista. Matkailustrategian laadintaan osallistui eri työmuodoissa noin 200 toimijaa. Tämän verkoston johtamisen, fasilitoinnin sekä verkoston eri toimijoiden kanssa toteutetun yhteistyön mahdollistajana toimi FlowHousen teknologiakumppani Howspacen alusta.

Toimenpiteet
1. Strategian määrittely: Määriteltiin Himos-Jämsän merkittävimmät matkailun osa-alueet, visio, missio, kohderyhmät sekä verkostokumppanit. Määriteltiin strategiakauden toimenpiteet ja tavoitteet.

2. Toimintamallit ja roolit: Määriteltiin strategian toimeenpanon malli ja johtamisen tapa alueella, jonka kautta alueella pyritään vastaamaan kovaan matkailukilpailuun sekä reagoimaan liiketoimintaympäristön mahdollisuuksiin ja muutoksiin.

3. Tiedolla johtaminen: Määriteltiin strategian ja sen toimeenpanon johtamiseen liittyvät tavoitteet ja mittarit sekä näkemys tekijöistä, joiden avulla Himos-Jämsän alueen matkailun kehittämistä, markkinointia ja myynnin vaikuttavuutta seurataan ja johdetaan.

TULOKSET

Työvaiheen tuloksena syntyi yhteisesti laadittu Himos-Jämsän matkailustrategia, jolla vahvistetaan Himos-Jämsän matkailukehittämisen ja -markkinoinnin kohdennusta ja panostuksia, selkeytetään koordinoivaa edustajuutta ja toimintamallia ulkoisissa sidosryhmissä sekä luodaan edellytyksiä tavoitteellisten yhteispäätöksien tekemiseksi.

Asiakkaan sanoin:
Himos-Jämsän matkailustrategiatyössä oleellista oli yritysten vahva sitoutuminen prosessiin, laajan yhteistyöverkoston osallistuminen strategiatyön työpajoihin, asukkaiden näkemys alueen matkailusta sekä ammattitaitoisesti toteutettu ja johdettu strategiatyö. Matkailustrategia luo meille vahvan pohjan yhteiseen kehittämistyöhön, työ haastoi, antoi paljon ja prosessia oli ilo toteuttaa.

Tutustu matkailustrategiaan: https://www.himosjamsa.fi/matkailustrategia/

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä