TIETOSUOJASELOSTE HOWSPACE

Howspace -oppimis- ja kehitysalusta
FlowHouse Oy:n tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavalla FlowHouse käsittelee hallinnoimallaan
Howspace-alustalla kerättäviä henkilötietoja.
Lue myös FlowHousen käyttämän palveluntarjoajan Howspacen tietosuojakäytännöt.

1.  Rekisterin nimi:

FlowHousen hallinnoima sähköinen Howspace-oppimis-ja kehitysalusta

2. Rekisterinpitäjä:

FlowHouse, y-tunnus: 2169806-5
Kauppakatu 29 B, 40100 Jyväskylä

3. Rekisterinpitäjän edustaja:

Sanna Tarssanen, 050 362 2511
sanna.tarssanen@flowhouse.fi
Kauppakatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus:

FlowHouse kerää, säilyttää ja käsittelee Howspace-alustalle kirjautuneista ihmisistä henkilötietoja
ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • FlowHousen ja asiakkaan välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • asiakaskohtaisten konsultointien, verkkokurssien ja -valmennusten toteuttaminen
  • projektien ja asiakassuhteen ylläpitäminen
  • asiakaspalvelu ja palautteenkeruu
  • pääsynhallinta ja järjestelmän sisäinen kommunikaatio

Rekisteriä käyttävät vain ne FlowHousen työntekijät, joiden toimenkuvaan Howspace-alustan käyttö
kuuluu. Heillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet:

Käsiteltäviä ja rekisteröityjä henkilötietoja ovat: nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröitävältä
itseltään erillisen yhteydenoton tai Howspace-alustalle kirjautumisen yhteydessä. Kaikki käyttäjät voivat
nähdä muiden käyttäjien yhteystiedot niissä työtiloissa, joihin heillä itsellään on pääsy. Tarvittaessa tiedot
voidaan piilottaa.

6. Henkilötietojen säilyttäminen:

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista, kuitenkin
enintään puoli vuotta sen jälkeen, kun verkkokurssi tai -valmennus tai muu ennalta määritelty työskentely
Howspace-työtilassa on päättynyt. Rekisteröidyllä on myös erikseen oikeus pyytää tietojensa poistamista.

7. Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä:

FlowHouse ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-
alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa
 • tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi, toimita yksilöity pyyntö osoitteeseen: team@flowhouse.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Valitusviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Yhteystiedot:

 • Vaihde: 029 56 66700
 • www.tietosuoja.fi.

9. Tietosuojaselosteen muutokset:

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

10. Tietosuojaselosteen hyväksyntä:

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.6.2023

Siirry takaisin sivun alkuun