TIETOSUOJASELOSTE HOWSPACE

Howspace- oppimis- ja kehitysalusta
FlowHouse Oyn tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavalla FlowHouse käsittelee hallinnoimallaan
Howspace-alustalla kerättäviä henkilötietoja.
Lue myös FlowHousen käyttämän palveluntarjoajan Howspacen tietosuojakäytännöt.

Rekisterin nimi
FlowHousen hallinnoima sähköinen Howspace-oppimis-ja kehitysalusta
Rekisterinpitäjä
FlowHouse, y-tunnus: 2169806-5
Kauppakatu 29 B, 40100 Jyväskylä
Rekisterinpitäjän edustaja
Jouni Kärkkäinen, 045-1253 405
jouni.karkkainen@flowhouse.fi
Kauppakatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä
Henkilötietojen käyttötarkoitus
FlowHouse kerää, säilyttää ja käsittelee Howspace-alustalle kirjautuneista ihmisistä henkilötietoja
ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:
FlowHousen ja asiakkaan välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 asiakaskohtaisten konsultointien, verkkokurssien ja -valmennusten toteuttaminen
 projektien ja asiakassuhteen ylläpitäminen
 asiakaspalvelu ja palautteenkeruu
 pääsynhallinta ja järjestelmän sisäinen kommunikaatio
Rekisteriä käyttävät vain ne FlowHousen työntekijät, joiden toimenkuvaan Howspace-alustan käyttö
kuuluu. Heillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.
Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Käsiteltäviä ja rekisteröityjä henkilötietoja ovat: nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröitävältä
itseltään erillisen yhteydenoton tai Howspace-alustalle kirjautumisen yhteydessä. Kaikki käyttäjät voivat
nähdä muiden käyttäjien yhteystiedot niissä työtiloissa, joihin heillä itsellään on pääsy. Tarvittaessa tiedot
voidaan piilottaa.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista, kuitenkin
enintään puoli vuotta sen jälkeen, kun verkkokurssi tai -valmennus tai muu ennalta määritelty työskentely
Howspace-työtilassa on päättynyt. Rekisteröidyllä on myös erikseen oikeus pyytää tietojensa poistamista.
Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä
FlowHouse ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-
alueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus
 saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 saada pääsy omiin tietoihinsa
 tarkastaa itseään koskevat tiedot
 pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista.
Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi, toimita yksilöity pyyntö osoitteeseen: team@flowhouse.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.
Valitusviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Yhteystiedot:
 Vaihde: 029 56 66700
 www.tietosuoja.fi.
Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.6.2023

Siirry takaisin sivun alkuun